Prihláška

Tu si môžete stiahnuť prihlášku za člena nášho klubu.

Členský príspevok sa uhrádza na číslo účtu: SK 93 8330 0000 0027 0111 1247.
Variabilný symbol podľa prihlášky.
Do poznámky uviesť: Názov školy/Meno a priezvisko