Predseda KRSŠ

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

E-mail: martinbodis2@gmail.com

Telefón: 0905281463

Vyštudoval predmety SJL - OBN - ETV - NBV - INF pre ročníky 5 - 13. Doktorandské štúdium absolvoval v rokoch 2004 - 2009 v odbore Teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej alebo odbornej povahy v špecializácii Teória vyučovania na  1. stupni ZŠ.  V roku 2015 ukončil rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na PF KU v Ružomberku. 

Od 8.7.2019 je riaditeľom ZŠ Jána Palárika Majcichov https://zsmajcichov.edupage.org/. 

Od 1.7.2002 do 30.11.2018   pôsobil vo funkcii riaditeľa ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Škola sa pod jeho vedením zapájala do mnohých národných i medzinárodných projektov. Za svoju prácu získal množstvo ocenení.

V rokoch 2016- 2021  pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na FF UKF v Nitre, kde prednášal didaktiku vyučovania slovenského jazyka a rétoriku a na FF UKF mal na starosti atestačné konanie.  V júni 2021 získal čestné členstvo Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF Nitra za vzorné vedecko-pedagogické pôsobenie a úspešnú reprezentáciu katedry.

Bol členom poradného orgánu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR - Kurikulárnej rady pre oblasť kľúčových otázok výchovy a vzdelávania v SR aj členom poradného orgánu generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR - Celoslovenskej sekcie vzdelávania základných škôl, tiež členom Ústrednej predmetovej komisie SJL pri ŠPÚ v Bratislave a členom Ústrednej predmetovej komisie OBN pri ŠPÚ v Bratislave.

Pôsobil ako lektor v akreditovaných programoch MPC v Bratislave,  bol garantom štyroch akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania Šintava.EDU (Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese, Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese, Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách, Využívanie IKT).

Pracoval ako člen pracovnej skupiny národných projektov Podpora polytechnickej výchovy na základných školách a Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií pre analýzu školských vzdelávacích programov a študijných programov VŠ pri ŠIOV v Bratislave, ďalej Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania NÚCEM, a ako posudzovateľ v projekte Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov (s dôrazom na školy s vyučovacím jazykom maďarským) FF UKF v Nitre. Bol zamestnaný ako expert v ŠIOVe v oblasti národnej sústavy kvalifikácií. Vykonával funkciu predsedu atestačnej komisie na FF UKF v Nitre v období 2008- 2018.

Spolupracuje so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu ako hodnotiteľ prihlášok projektu Erasmus.

Od 28.9.2021 je členom ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pre vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia- Slovenský jazyk a literatúra na obdobie 5 rokov.

Založil celoštátnu literárnu, výtvarnú a elektronickú súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, registrovanú MŠVVaŠ SR, ktorej vyhlasovateľom je v súčasnosti  ZŠ kráľa Svätopluka  v Nitre, a je predsedom komisie na posudzovanie prác.

Je predsedom OZ Nitra.EDU a predsedom Klubu riaditeľov spoločnej školy.

Od roku 2017 je podpredsedom Slovenskej asociácii učiteľov slovenčiny.

V Matici slovenskej je predsedom  Pedagogického odboru Matice slovenskej a tiež členom Výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Majcichove.

Pomáha ostatným riaditeľom škôl, odbornej verejnosti je známy ako človek presadzujúci myšlienky Spoločnej školy, publikuje odborné články hlavne v problematike legislatívy v školách, didaktiky predmetov.

Portál, kde odpovedá na otázky: https://www.direktor.sk