O nás

Iniciatíva Spoločná škola vznikla z podnetu učiteľov a riaditeľov škôl ako protipól voľnej školy, jej zakladateľom je PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. Hlavné myšlienky spoločnej školy boli vo februári 2012 zapracované do predvolebného programu Dušana Čaploviča.

Zakladateľa a presadzovateľa spoločnej školy Martina Bodisa pozývali riaditelia do škôl, stratégiu a ciele iniciatívy prezentoval v médiách, na seminároch, konferenciách. S koncepciou spoločnej školy, s jej zásadami a jasne sformulovanými cieľmi sa po ich oboznámení stotožňovalo neustále viac učiteľov aj riaditeľov škôl.

Tézy spoločnej školy sú dokumentom, ktorý vzišiel z praxe. Boli aktualizované vo februári 2014 - rozšírené o materské školy, na základe požiadaviek od učiteliek materských škôl.

V úvode k tézam spoločnej školy sa uvádza: Štát sa v spoločnej škole nezbavuje zodpovednosti, nepresúva úlohy na učiteľov. Štát cez svoje priamoriadené organizácie plní pre školy servis. Spoločná neznamená, že nemôže byť jedinečná. Určite jedinečná - neopakovať sa od iných. Poučiť sa. Spoločná v základoch. Nie jednotná - uniformná, potláčajúca rozdiely medzi školami, potláčajúca individualitu žiakov.

Na zavedenie poriadku a pravidiel, ktoré by uľahčili prácu pedagógom a zároveň im umožnili naplno sa venovať tvorivej práci so žiakmi nie je potrebné vysoké navyšovanie financií, zakaždým nanovo začínajúce výskumy analýzy, hodnotenia, správy. Je potrebné konať, využiť skúsenosti odborníkov - riaditeľov i učiteľov.

A tak, ako reakcia na neustále podnety zo škôl, vzhľadom na pretrvávajúcu neriešenú situáciu v slovenskom školstve, sa po štyroch rokoch iniciatíva Spoločná škola transformovala na občianske združenie Klub riaditeľov spoločnej školy.

24. 11. 2016 v ZŠ s MŠ Pobedim na ustanovujúcom valnom zhromaždení bol za predsedu novovzniknutého občianskeho združenia - Klubu riaditeľov spoločnej školy - jednohlasne zvolený PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., a bola otvorená možnosť pre prihlasovanie sa iným záujemcom.

Dňa 4.11.2021 na online valnom zhromaždení bol opätovne jednohlasne zvolený PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD za predsedu.

Klub riaditeľov spoločnej školy je aktívny na sociálnych sieťach: Facebook- Spoločná škola (aktualizované informácie) a na Messengeri- Klub riaditeľov spoločnej školy (diskusia na aktuálne otázky podľa potreby).

                                                                                                                                                   

Dokument Spoločná škola 2012

Dokument Aktualizované ciele Spoločná škola 2014