O nás

Iniciatíva Spoločná škola vznikla z podnetu učiteľov a riaditeľov škôl ako protipól voľnej školy, jej zakladateľom je PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. Hlavné myšlienky spoločnej školy boli vo februári 2012 zapracované do predvolebného programu Dušana Čaploviča.

Zakladateľa a presadzovateľa spoločnej školy Martina Bodisa pozývali riaditelia do škôl, stratégiu a ciele iniciatívy prezentoval v médiách, na seminároch, konferenciách. S koncepciou spoločnej školy, s jej zásadami a jasne sformulovanými cieľmi sa po ich oboznámení stotožňovalo neustále viac učiteľov aj riaditeľov škôl.

Tézy spoločnej školy sú dokumentom, ktorý vzišiel z praxe. Boli aktualizované vo februári 2014 - rozšírené o materské školy, na základe požiadaviek od učiteliek materských škôl.

V úvode k tézam spoločnej školy sa uvádza: Štát sa v spoločnej škole nezbavuje zodpovednosti, nepresúva úlohy na učiteľov. Štát cez svoje priamoriadené organizácie plní pre školy servis. Spoločná neznamená, že nemôže byť jedinečná. Určite jedinečná - neopakovať sa od iných. Poučiť sa. Spoločná v základoch. Nie jednotná - uniformná, potláčajúca rozdiely medzi školami, potláčajúca individualitu žiakov.

Na zavedenie poriadku a pravidiel, ktoré by uľahčili prácu pedagógom a zároveň im umožnili naplno sa venovať tvorivej práci so žiakmi nie je potrebné vysoké navyšovanie financií, zakaždým nanovo začínajúce výskumy analýzy, hodnotenia, správy. Je potrebné konať, využiť skúsenosti odborníkov - riaditeľov i učiteľov.

A tak, ako reakcia na neustále podnety zo škôl, vzhľadom na pretrvávajúcu neriešenú situáciu v slovenskom školstve, sa po štyroch rokoch iniciatíva Spoločná škola transformovala na občianske združenie Klub riaditeľov spoločnej školy.

24. 11. 2016 v ZŠ s MŠ Pobedim na ustanovujúcom valnom zhromaždení bol za predsedu novovzniknutého občianskeho združenia - Klubu riaditeľov spoločnej školy - jednohlasne zvolený PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., a bola otvorená možnosť pre prihlasovanie sa iným záujemcom.

Klub riaditeľov spoločnej školy je aktívny na sociálnych sieťach: Facebook- Spoločná škola (aktualizované informácie) a na Messengeri- Klub riaditeľov spoločnej školy (diskusia na aktuálne otázky podľa potreby).

                                                                                                                                                   

Dokument Spoločná škola 2012

Dokument Aktualizované ciele Spoločná škola 2014